Понеделник / 27.03.2023 / 07:04

И нови книги за читалищата в Чернооченско, след модерно оборудванеЧетвъртък, 02 Декември 2021

И нови книги за читалищата в Чернооченско, след модерно оборудванеС нови книги се обогатиха фондовете на четирите читалища на територията на община Черноочене. Новото попълнение дойде по проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност 2021 г.“ По лавиците в библиотеките са разположени нови книги от различни направления – история, здраве, художествена литература. Постарахме са да удовлетворим интересите на читателската аудитория, споделиха от ръководството на Народно читалище „Пробуда 1952“ в село Черноочене. Другите читалища от община Черноочене спечелили проекти за закупуване на книги по програмата са НЧ „Дружба-1956“ с. Габрово, НЧ Иван Буюклиев-1926“ с. Пчеларово и НЧ „Никола Вапцаров-1957“ с. Комунига. Целта на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да поощри интереса към четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация. Припомняме, че читалищата на територията на община Черноочене ще се сдобият и с ново оборудване, и мултимедийни конфигурации, след като общината спечели финансиране на проектно предложение за „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна техника и компютърна конфигурации на читалища“. Кметът на Община Черноочене Айдън Осман вече подписа тристранно – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ „Минерални бани – Черноочене“ и Общината. Административният договор е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/“ за бенефициенти, възложители по Закона за обществените поръчки, на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Исмет ИСМАИЛ


ДРУГИ НОВИНИ