Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
18 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

27 Септември 2013

ЗАПОВЕД
№ 931

гр. Кърджали, 26.09.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2013 г.

З А П О В Я Д В А М:
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.10.2013 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
1. Имот № 025012 в землище с. Бащино, местност „Топраклък”, начин на трайно ползване: изоставена нива, Х категория, с площ 67,009 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 4 /четири/ лева на декар. Начало на търга – 9,30 часа.
2. Имот № 013140 в землище с. Мургово, местност „Община-остатък”, начин на трайно ползване: нива, VІ категория, с площ 15,750 дка, с начална тръжна наемна цена за една стопанска година – 12 /дванадесет/ лева на декар. Начало на търга – 10,00 часа.
Върху достигнатата на търга наемна цена не се начислява ДДС.
Тръжна документация да се закупува всеки работен ден, до деня предхождащ провеждането на търга, от стая № 501, етаж V на Община Кърджали, бул. „България” № 41, гр. Кърджали срещу такса от 10,00 лв. за всеки имот, платима в касата на Информационния център на общината, ет. 1.
Депозита за участие в търга в размер на 50,00 лв. за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга в касата на общината – стая 314, ет. 3.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати, повторни търгове да се проведат на 01.11.2013 г., 08.11.2013 г., 15.11.2013 г. и 22.11.2013 г. на същото място, по същото време и при същите условия.
Настоящата заповед за провеждане на търговете да се обяви в два местни вестника, на сайта на общината и се постави на видно място в кметствата/кметските наместничества и на таблото за обяви в Общинска администрация – Кърджали.
Допълнителна информация може да бъде получена в стая № 501 в Общинска администрация – Кърджали и на тел. 0361/67360.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.


КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И :инж. ХАСАН АЗИС


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS