Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
27 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

31 Юли 2013

ЗАПОВЕД
№ …………

гр. Кърджали, ………….2013 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2013 г. и Решение № 71 от 23.05.2013 г. на Общински съвет Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.08.2013 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, както следва:
1. Поземлен имот с № 011013 от Картата на възстановената собственост на землище с. Добриново, ЕКАТТЕ 21511, община Кърджали, находящ се в местността ,,Гюл тарла’’, с площ 33,406 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята ІX(девета), с първоначална тръжна цена 16700 лв.
Начало на търга 9,30 часа.
2. Поземлен имот с № 000349 от Картата на възстановената собственост на землище с.Костино, ЕКАТТЕ 38981, Община Кърджали, находящ се в местността ,,Община-остатък” , с площ 14,272 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята VІІІ(осма), с първоначална тръжна цена 8866 лв.
Начало на търга 10,00 часа.
3. Поземлен имот с № 000371 от Картата на възстановената собственост на землище с.Костино,ЕКАТТЕ 38981, Община Кърджали, находящ се в местността ,,Общината-остатък” , с площ 2,119 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята VІІ(седма), с първоначална тръжна цена 1370 лв.
Начало на търга 10,30 часа.
4. Поземлен имот с № 40909.27.746 по Плана на новообразувани имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП-22 на землище Кърджали с площ 371,44 кв.м., с първоначална тръжна цена 4992 лв.
Начало на търга 11,00 часа.
Върху достигнатата на търга продажна цена не се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга по сметка, посочена в тръжната документация.
Тръжна документация да се закупува всеки работен ден /до 17,00 часа/, до деня предхождащ провеждането на търга в стая 501, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 50 лева за всеки имот, платима на касата на общината в Информационен център – ет.1.
Цената на имотите се заплаща в левове, еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, за землище Кърджали в присъствието на служители от Общинска администрация Кърджали, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 04.09.2013 г., 11.09.2013 г., 18.09.2013 г. и 25.09.2013 г. на същото място, по същото време и при същите условия.
Допълнителна информация може да бъде получена в стая 501, на V етаж в сградата на Общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67 360.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : …..………......…..……
/инж. ХАСАН АЗИС/
НМ//


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS