Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.7239 лв.
GBP GBP 2.3516 лв.
TRL TRL 0.1228 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
27 Юни 2022
НОВИНИ » Кърджали
Обява за търг

Обява за търг

17 Юли 2013

ЗАПОВЕД
№ 675

гр. Кърджали, 17.07.2013 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в Община Кърджали за 2013 г. и Решение № 71 от 23.05.2013 г. на Общински съвет Кърджали

З А П О В Я Д В А М:

Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2013 г. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, както следва:
1. Поземлен имот с № 000267 от Картата на възстановената собственост на землище с. Багра, ЕКАТТЕ 02124, община Кърджали, находящ се в местността ,,Община-остатък’’, с площ 6,372 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята ІX(девета), с първоначална тръжна цена 3295 лв.
Начало на търга 9,30 часа.
2. Поземлен имот с №000097 от Картата на възстановената собственост на землище с.Зайчино, ЕКАТТЕ 30260, Община Кърджали, находящ се в местността ,,Община-остатък” , с площ 11,176 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята IX(девета), с първоначална тръжна цена 5633 лв.
Начало на търга 10,00 часа.
3. Поземлен имот с №000162 от Картата на възстановената собственост на землище с.Кьосево,ЕКАТТЕ 41085, Община Кърджали, находящ се в местността ,,Общината-остатък” , с площ 3,000 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята VІІІ(осма), с първоначална тръжна цена 1509 лв.
Начало на търга 10,30 часа.
Върху достигнатата на търга продажна цена не се начислява ДДС.
Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена за всеки имот да се внесе до деня, предхождащ датата на провеждане на търга по сметка, посочена в тръжната документация.
Тръжна документация да се закупува всеки работен ден /до 17,00 часа/, до деня предхождащ провеждането на търга в стая 501, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали срещу такса от 50 лева за всеки имот, платима на касата на общината в Информационен център – ет.1.
Цената на имотите се заплаща в левове, еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, в присъствието на кмета на кметството, в чието землище се намира имота, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.
При неявяване на кандидати повторни търгове да се проведат на 22.08.2013 г., 29.08.2013 г., 05.09.2013 г. и 12.09.2013 г. на същото място, по същото време и при същите условия.
Допълнителна информация може да бъде получена в стая 501, на V етаж в сградата на Общинска администрация Кърджали и на тел. 0361/67 360.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Юсеин Ахмед – зам. кмет на Община Кърджали.КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И : инж. ХАСАН АЗИС
Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS