Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.95 лв.
USD USD 1.85 лв.
GBP GBP 2.26 лв.
TRL TRL 0.11 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
01 Юли 2022
НОВИНИ » Кърджали
З А П О В Е Д

З А П О В Е Д

10 Юни 2014

№539 03.06 2014г.

На основание чл.44(2) от ЗМСМА, чл.59 от АПК, чл.65 ал.1, и ал.3 от Закона за общинската собственост, и чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в Община Кърджали, и като взех в предвид заповед № 339 от 09. 04.2014г. на Кмета на Община Кърджали за прекратяване на действието на договор от 01.10.2009г., сключен между Община Кърджали и СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА и констативен протокол от 02.06.2014г. съставен от Комисия от упълномощени представители на Община Кърджали
З АП О В Я Д В А М:

ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ ап. 107 в бл.23, вх. Д, ет.5, кв.”Възрожденци”, Кърджали състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения - собственост на Община Кърджали с АЧОС №.2419 от 25.02.2009г. предоставен от Община Кърджали за ползване под наем на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА поради това , че общинския имот се владее без правно основание.
ОПРЕДЕЛЯМ на основание чл.277, ал.1 от АПК, 14/ четиринадесет/ дневен срок за доброволно изпълнение, считано от датата на връчване на заповедта.
Ако задължението не бъде изпълнено доброволно на основание чл.277, ал.1 от АПК, определям на 19.06.2014г. от 10 часа осъществяване на действие по принудително изпълнение за изземване по административен ред на описания по горе имот, като комисията по изземване на общински имоти не носи отговорност за съхраняването на мебели и вещи, намерени в общинското жилище.
Препис от настоящата заповед да се връчи на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА или на членовете на семейството им.
Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на членовете на Комисията по изземване на общински имоти при Община Кърджали.
На основание чл.65, ал.3 от ЗОС препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на органите на полицията за сведение и оказване на съдействие за изпълнението й.
Заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от връчването й пред Административен съд - Кърджали по отношение на нейната законосъобразност по реда на АПК.

М О Т И В И:

Видно от приложената по административна преписка заповед №339/09.04.2014г. на Община Кърджали, се установява, че Община Кърджали е прекратила действието на договор от 01.10.2009г., сключен между Община Кърджали и СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА за отдаване под наем на общински жилищен имот, представляващ апартамент №107 в бл.23, вх.Д, ет.5 в кв.”Възрожденци”, гр. Кърджали, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, сключен на основание заповед № 194 от 15.09.2009г. на Кмета на Общината, със страни: Наемодател - Община Кърджали и Наемател СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА и членовете на семейството й, поради това, че наемателите не отговарят на условията на чл.7 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
В заповедта е определен едномесечен срок за освобождаване на посочения по-горе имот от наемателя. Заповед №339 от 09.04.2014г. връчена лично на 28.04.204г. и залепена на информационното табло в Община Кърджали на. 10.04.2014г Заповедта не е обжалвана в законоустановения срок.
От приобщеният по преписката констативен протокол от 02.06.2014г. на упълномощените представители на Община Кърджали се установява, че в 30/тридесет/ дневния срок в заповедта на Кмета на Община Кърджали за прекратяване на наемните правоотношения и след надлежното й влизане в сила, апартамента не е освободен за предаване на Община Кърджали и продължава да се владее от наемателя СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА без правно основание.
С оглед на така установеното, считам че във връзка с направените по-горе констатации следва да се направи категоричен извод, че СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА продължава да владее описания подробно в диспозитивната част на заповедта общински имот при липса на валидни действащи наемни правоотношения с Община Кърджали.
Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения, считам, че по отношение СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, следва да се осъществи производство по принудително изземване при стриктно спазване на разпорежданията ми изрично посочени в диспозитивната част на заповедта.КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:......................... / инж. ХАСАН АЗИС/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА

booked.net


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS