Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
22 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
П О К А Н А № 7

П О К А Н А № 7

14 Юли 2015

П О К А Н А
№ 7

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

На 22.07.2015 г. /сряда/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2015 г.
2. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Кърджали за 2014 г.
3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.
4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2015 г.
5. Даване на съгласие за продажба на имоти - частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015г., определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
6. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите.
7. Приемане на списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване през стопанската 2015/2016 г.
8. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обект - публична общинска собственост.
9. Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн.№ 401, кв.12 по ПУП на с.Широко поле, придаващ се от улична регулация към поземлен имот с пл.сн.№.79, кв.12, за който е отреден УПИ VІІ-79 кв.12 по ПУП на с.Широко поле, Община Кърджали, собственост на Вилдан Неджатин Мехмед и определяне на пазарна цена на имота.
10. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и физическо лице на съсобствения УПИ ІІІ-30,28,31 кв.6 по ПУП на с.Охлювец, Община Кърджали, и определяне на пазарна оценка на общинските части от имота.
11. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Георги Стоев Вълков на съсобствения поземлен имот с № 40909.17.316 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
12. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Николай Петков Караколев на съсобствения поземлен имот с № 40909.27.887 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
13. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Юлиян Илиев Саров на съсобствения поземлен имот с № 40909.27.668 по Плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, община Кърджали, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна оценка на имота.
14. Избиране на Управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали.
15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове и право за прокарване на необходимите съоръжения, като Електро и ВиК захаранване за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ.
17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план и Парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
18. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”.
19. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002„Независим живот”.
20. Изменение на Решение № 153, съгласно Протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 04.09.2013 г., в частта по т. 1 „Условия за погасяване”.
21. Приемане на План за устойчива градска мобилност на град Кърджали за периода 2015 - 2020 г.
22. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2015/2016 г.
23. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Кърджали.
24. Предложение за сключване на Договор за сътрудничество и побратимяване между община Кърджали и община Мирянг, Република Корея.
25. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Кърджали.
26. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМА


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

[още...]
All Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS