Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6591 лв.
GBP GBP 2.1806 лв.
TRL TRL 0.2255 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
18 Септември 2020
НОВИНИ » Кърджали
Решения от заседанието на министерския съвет

Решения от заседанието на министерския съвет

02 Март 2016

Одобрени са правителствените становища
по две конституционни делаПравителството одобри становища по конституционни дела №№1 и 2 за 2016 г.

КД 1/2016 е образувано по искане на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1, изречение трето от Закона за банковата несъстоятелност. Атакуваните текстове се отнасят до представителството пред съда на банка, за която се иска откриване на производство по несъстоятелност от назначените от централната банка квестори или от назначените по реда на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона временни синдици или от упълномощени от тях лица, съответно до правото на обжалване на решението за откриване на производството по несъстоятелност само от квесторите или временните синдици и от Централната банка.

КД 2/2016 г. е образувано по искане на петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия, за установяване противоконституционност на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител. Върховните съдии твърдят противоречие с чл. 16 във връзка с чл. 48 и чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и с принципите за пропорционалност и правна сигурност. Съгласно оспорената разпоредба във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „а” от НК, органът по назначаването го отстранява временно от работа. Разпоредбата не указва срок на принудителната административна мярка, което, според върховните съдии, води до нарушаване на гарантирани от Конституцията основни права на гражданите.

В становищата си и по двете дела Министерският съвет излага аргументи, според които оспорваните текстове са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.


Приет е двугодишен план за развитие на социалната икономика

Министерският съвет прие План за действие по социална икономика за периода 2016-2017 г. Целта на документа е развитие и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.

В плана са заложени редица информационни кампании и форуми за повишаване на видимостта на социалните предприятия в България, както и представяне на добрите практики в тази сфера. За създаване на институционална подкрепа е предвидено провеждането на Академия за социални предприемачи. Ще се разработят и учебни програми по социална икономика за учебно-тренировъчните фирми.

В Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) социалната икономика и социалното предприемачество са изведени като отделен инвестиционен приоритет, като по този начин допълнително се акцентира върху приноса на инициативите и мерките, които ще повишат възможностите за утвърждаване на сектора на социалната икономика.


Правителството отказа признаване
на две сдружения за национално представителни организации към Съвета за интеграция на хората
с увреждания


Правителството отказа да признае сдруженията „Национална асоциация на ресурсните учители“ и „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителни организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Сдруженията не отговарят на общите критерии за признаване на национална представителност, посочени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Не са покрити и всички критерии за представителност на организациите на и за хора с увреждания, а именно – да са вписани като юридическо лице с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел най-малко пет години преди подаване на искането за признаване на представителност, да имат най-малко 5-годишен опит в областта на подкрепата на хората с увреждания и териториалните им структури да обхващат повече от 35 на сто от общините в страната.


Определен е новият състав на Етичната комисия по трансплантация


Правителството определи нов състав на Етичната комисия по трансплантация, поради изтичане мандата на досегашните девет членове.

Комисията дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на трансплантацията и разрешава вземане на органи и тъкани от лица в предвидените по закон случаи. В 9-членния й състав задължително се включват лекари, психолози, теолози и юристи.

За председател на Комисията е определен генерал-майор чл. кор. проф. д-р Николай Петров, началник на Военномедицинска академия (ВМА). Той е национален консултант по анестезиологията и интензивно лечение, професионалист, получил признание в страната и чужбина, с дългогодишен стаж в реанимацията на ВМА. Член е на български и международни научни дружества, автор на повече от 200 научни медицински публикации.

Останалите осем членове на Комисията са:

- проф. д-р Марин Даскалов, началник на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и заместник-декан на Медицинския университет в София, член на Европейската академия по неврология, автор на над 150 научни публикации;

- проф. д-р Сашка Попова, ръководител на катедра „Медицинска етика и право“ към МУ – София, със специалности психиатрия и социална медицина и здравен мениджмънт и специализации в областта на социалната медицина, медицинска етика, биоетика, философия на медицината, автор на над 200 научни публикации;

- проф. д-р Стоян Миланов, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Пирогов“ и национален консултант по спешна медицина, републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение, член на български и международни научни дружества;

- доц. д-р Божидар Финков, началник на Клиниката по интервенционална кардиология към УМБАЛ ,,Св. Анна“, национален консултант по инвазивна кардиология, автор на над 150 научни публикации в български и чужди специализирани издания. Като министър на здравеопазването 2001-2003 г. е вносител на Закона за здравето и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Член е на комисията от 2004 г.;

- доц. Костадин Нушев, преподавател по нравствено богословие в Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, експерт към културно-просветния отдел на Светия синод, член на Съюза на учените в България, автор на шест книги и над 30 научни публикации по християнска етика, член на комисията от 2011 г.;

- Елица Брънкова, клиничен психолог в Клиниката по интензивно лечение на нервни болести към УМБАЛНП „Св. Наум“, има специализации в страната и чужбина, член на комисията в предишния мандат.

За по-ефективен контрол върху дейността на комисията, както и за по-голяма ангажираност от страна на държавата по деонтологичните и етични въпроси в областта на трансплантацията, за членове на комисията са определени и служители на Министерството на здравеопазването – д-р Ивиан Бенишев, началник отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ в дирекция „Медицински дейности“, и Надежда Бранковска, началник отдел „Нормативни актове“ в дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“.


Янка Такева е предложена за удостояване
с орден „Стара планина“Правителството предлага на Президента на Република България да удостои Янка Такева с орден „Стара планина“ – първа степен, за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество и по повод 25-годишнината на Синдиката на българските учители.

Янка Такева завършва икономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и педагогика в Югозападния университет „Неофит Рилски“. От 1980 до 1987 г. е директор на дом за сираци в София, след което става главен специалист в управление „Просвета“ на община „Красна поляна” в столицата. От 1994 г. досега е председател на Съюза на българските учители. Автор е на голям брой публикации и доклади в различни сфери на обществения живот, и е носител на множество отличия.

Янка Такева е член на Националния съвет за закрила на детето и е вицепрезидент на Женския комитет на Паневропейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация. Номинирана е за „Жена на 2000 година“ във Вашингтон за принос към демократичните промени в България. През 2010 г. е удостоена с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, а през 2015 г. е наградена с почетното отличие „Неофит Рилски“ на МОН.

В Медицинския университет в Плевен
ще бъде открит Факултет по фармация


Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на Факултет по фармация като основно звено в структурата на Медицинския университет – Плевен. Предвижда се в него да сe обучават магистри по фармация, като определеният капацитет е 300 студенти.

Откриването на факултета е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Изградена е нова материално-техническа база за Факултета по фармация. Средствата за нея са осигурени чрез инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Осигурен е и достатъчен брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална подготовка, които могат да участват в обучението на студенти по новата специалност.

Откриването на факултета е в съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на здравеопазването и фармацевтичните грижи. По този начин ще се задоволят и потребностите от кадри по специалността „Фармация“ в областите от Северозападна и Централна Северна България, необходими за фармацевтичната промишленост в района.


Нов участък е добавен в списъка на общинските пътища

Министерският съвет допълни списъка на общинските пътища с нов участък с дължина 5,709 км, изграден на територията на община Гоце Делчев.

Правителството одобри и изключването на общинския път Селище - Побит камък - м. Овчарниците от списъка на общинските пътища, изградени на територията на община Велинград, и включването му в списък на общинските пътища на територията на община Сърница.

Осигурени са средства за подобряване на условията в затворите в Бургас, Сливен и Белене

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието.

С 3 млн. лв. се намаляват предвидените разходи по бюджетна програма „Охрана на съдебната власт” и средствата се пренасочват към бюджетна програма „Следствени арести и пробация”. По този начин се осигурява финансиране за извършване на ремонтни дейности за подобряване на санитарните условия в затворите в Бургас, Белене и Сливен.

Правителственото решение позволява да бъдат изпълнени част от препоръките, отправяни в редица доклади на национални и международни организации, относно лошите битови условия в част от местата за лишаване от свобода.


На прокуратурата в Пазарджик са предоставени допълнителни работни помещения

Министерският съвет предостави в управление на Министерството на правосъдието част от първия етаж на административната сграда на пл. „Съединение” №3 в Пазарджик. Десетте кабинета са с отпаднала нужда за МВР и ще бъдат предоставени на Окръжната и на Районната прокуратура в областния град за подобряване на условията на работа.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на четири военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Това са терени в землищата на с. Дебрене, община Добричка – 73,5 дка и 27 сгради, и Хасково – 0,4 дка, както и самостоятелни обекти в сградите на бул. „Ситняково” №50, бл. 2 в София (143 кв. м) и на ул. „Васил Левски“ №66, вх. Б в Нова Загора.

Промяната в статута на имотите ще позволи с тях да бъдат извършвани разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост.

Утвърдено е българо-грузинското споразумение
за сътрудничество в защитата при бедствия

Министерският съвет утвърди подписаното през октомври м. г. българо-грузинско споразумение за сътрудничество в областта на защитата при бедствия. Документът определя общата рамка за партньорство в областта на превенцията, готовността и реагирането при кризисни ситуации, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между двете страни в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

Компетентни органи по споразумението са министерствата на вътрешните работи на България и на Грузия.

Сътрудничеството се изразява в оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация при поискване в случай на бедствие или заплаха от настъпването му. Ще се обменя информация, техническа и правна документация, методологична и друга литература, видео и снимков материал, отнасящи се до превенцията, готовността и реагирането при бедствия. Помощ при бедствие може да се оказва чрез изпращане на спасителни екипи и/или експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за нуждите на засегнатите. Предмет на споразумението е и снабдяването на спасителните екипи с оборудване.

Одобрен е проектът на меморандум
за разбирателство между министерствата
на отбраната на страните-домакини на щабните елементи за интегриране на силите на НАТО


Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Върховния Щаб на съюзническите сили в Европа (SHAPE), относно щабните елементи за интегриране на силите на НАТО.

Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО на териториите на шестте страни-членки на Алианса се изграждат в съответствие с приетите решения на Северноатлантическия съвет. Меморандумът регламентира правните, организационните и финансовите договорености по изграждането и дейността им.

Одобрени са българските позиции за три заседания на Съвета на ЕС

Министерският съвет одобри българските позиции за три заседания на Съвета на Европейския съюз – по околна среда, което ще се проведе на 4 март, по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 7 март и по икономически и финансови въпроси на 8 март. Срещите на министрите от ЕС са в Брюксел.

Редовното заседание на Съвета по околна среда ще започне с дебат за резултатите от глобалното споразумение за климата, подписано в Париж през декември миналата година, както и последващите стъпки на ЕС. Ще бъде проведен дебат и по Пакета за кръговата икономика, който ЕК представи на 2 декември 2015 г. Министрите ще обсъдят план за действие и законодателни предложения, насочени към намаляване на отпадъците, рециклирането и повторната употреба на продуктите. За България с приоритетно значение са инициативите, насочени към насърчаването на инвестициите в ресурсно-ефективни технологии и иновативни решения.

На заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси България ще подкрепи европейската политика за създаване на нови работни места в борбата с младежката безработица. България ще изрази подкрепа по предложението за нова програма за умения в Европа, която ще е насочена към развитие на квалификациите и преодоляване на недостига на умения, с фокус върху пригодността за заетост, мобилност и растеж.

В рамките на заседанието на ЕКОФИН се очаква финансовите министри да постигнат политическо споразумение по предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Обект на обсъждане ще бъде изпълнението на специфичните за всяка страна препоръки въз основа на докладите и задълбочените прегледи по държави. Предвижда се да бъдат приети заключения относно бъдещето на Кодекса за поведение (данъчно облагане на предприятия) и по доклада за фискалната устойчивост. Ще бъде представена и информация за актуалното състояние на банковия съюз.

Правителството одобри резултатите от провелото се в Брюксел на 16 февруари редовно заседание на Съвет „Общи въпроси“. На него дискусията бе съсредоточена главно върху миграционната криза. Председателството предложи намаляване на потоците по Средиземноморския и Западнобалканския маршрути и подпомагане на приема на бежанци по Западнобалканския маршрут.

България информира за блокадата от гръцки фермери на граничните контролно-пропускателни пунктове между България и Гърция. Уведоми, че е сезирала по официален път ЕК с молба да предприеме произтичащите от нейните правомощия действия за преодоляване на проблема във възможно най-кратки срокове. Комисията увери, че прави всичко необходимо за намиране на решение на въпроса в сътрудничество с гръцките власти.

Правителството одобри и резултатите от участието на българската делегация в неформално заседание на Съвета на ЕС „Външни работи/Търговия“, което се проведе на 2 февруари в Амстердам. Обсъдени са процесът след 10-ата Министерска конференция на Световната търговска организация в Найроби, преговорите със САЩ за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, относно предоставянето на Китай на статут на пазарна икономика и др.

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД
ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площта „Камен връх“


Правителството одобри издаването на разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Камен връх“. Теренът се намира в землищата на селата Гостун и Осеново в община Банско.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За това време фирмата-изпълнител ще вложи мининум 131 150 лв. в геолого-проучвателните дейности, а стойността на мероприятията за опазване на околната среда е 4500 лв.

Извършените геологопроучвателни работи в площ „Камен връх“ ще доведат до увеличаване на обема на геоложката информация за територията на България. В дългосрочен план, при положителни резултати от търсенето и проучването, ще се постигне развитие на потенциала на пазара за метални суровини, осигуряване нуждите на икономиката, откриване на нови работни места и постъпления от концесионни плащания.

Правителството предлага на президента да награди посмъртно Ваньо Танов с орден
„За гражданска заслуга“


Правителството предлага на Президента на Република България да удостои посмъртно с орден „За гражданска заслуга“ – първа степен, Ваньо Танов за големите му заслуги и личен принос за сигурността и обществения ред в Република България и за укрепване на митническата администрация.

Генерал-майор Ваньо Танов беше един от емблематичните радетели на върховенството на закона в България. Той посвети живота си на безкомпромисна, безусловна и безпощадна битка с престъпността и корупцията във всичките й проявления – от убийствата в началото на прехода до контрабандата и олигархията в днешни дни.

Ваньо Танов достойно отстояваше принципите си за честност, почтеност и справедливост. Като директор на Националната служба „Борба с организираната престъпност“ и на Агенция „Митници“ започна безпрецедентна битка за законност. Той посвети живота си на тази битка, която превърна в кауза. Докрай се бори за радикални промени в акцизното законодателство за увеличаване на контрола на митническите органи.

Под ръководството на Ваньо Танов Агенция „Митници“ постигна най-високите си резултати: ежегодно преизпълнение на плана за приходите заради осветляване на сивия сектор и намаляване на дела на контрабандните стоки. Той защити обществения интерес в сложни казуси с голяма значимост за българската икономика, пазарните принципи и финансовата стабилност на страната. От първия до последния си ден в митниците той работеше за дигитализирането на митническите системи и техническо обезпечаване на граничния митнически контрол.

Ваньо Танов провеждаше последователна политика за укрепване на митническата администрация, за пресичане на проявите на корупция и повишаване на събираемостта на митническите вземания. За своята дейност той получи много признания – и у нас, и по света.

Определени са критериите и редът за избор
на лечебни заведения за болнична помощ,
с които НЗОК ще сключва договори


Правителството прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори. Документът е разработен във връзка с изискванията на Закона за лечебните заведения по отношение на механизмите за планиране и осигуряване на медицинските дейности, заплащани с публичен ресурс, на териториален принцип, според потребностите на населението и нуждите на националната система на здравеопазване.

С наредбата се определят критериите и редът, по който ще се извършва изборът на лечебни заведения, с които НЗОК ще сключва договор, в случаите когато броят на болничните легла по видове (за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по съответни медицински дейности в дадена област надвишават определените от Националната здравна карта потребности.

Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности, въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност. Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия.

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област.

Изискванията за етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за продукти, свързани
с енергопотреблението, се разширяват
върху нови продуктови групи


Правителството одобри допълнения в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

С Наредбата в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Директивата е рамкова и само установява общите условия за изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението. Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват в прилагащите актове към директивата (делегирани регламенти), които се разработват и приемат от ЕК.

До 2014 г. бяха приети 11 делегирани регламента към Директива 2010/30/ЕС. В края на 2014 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС още четири делегирани регламента – за водогрейни котли на твърдо гориво, локални отоплителни топлоизточници, професионални хладилни шкафове за съхранение и вентилационни агрегати за жилищни помещения.

В тази връзка се налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продуктите и за новите продуктови групи.

Институтът по публична администрация
е с нов Устройствен правилник


Правителството прие нов Устройствен правилник на Института по публична администрация (ИПА). С документа се прецизират функциите на ИПА, правомощията на изпълнителния директор, както и функциите на административните звена във връзка с поетите ангажименти в Концепцията за укрепване на ИПА 2014-2016 г., Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., Пътната карта за изпълнението й и Плана за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството.

Основен момент е функционирането на ИПА като Национален ресурсен център по въвеждането и прилагането на Европейската обща рамка за оценка – CAF, като модел на качество в държавната администрация. Този инструмент е внедрен и използван в над 4000 държавни администрации в Европа, вкл. в главни дирекции на Европейската комисия. Той цели налагане на европейските принципи и ценности за добро управление и резултатите от неговото прилагане водят до повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация.

Общата численост на служителите в ИПА е 28.

Одобрени са компетентните органи
по Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси


Правителството определи министъра на финансите, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощен от тях представител за компетентни органи съгласно Приложение Б към Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, към която България се присъедини през октомври 2015 г. Те ще осъществяват административното сътрудничество по данъчни въпроси с компетентните органи на държавите, страни по Конвенцията.

Правителството одобри и едностранната Декларация относно ефективната дата за обмен на информация в съответствие с Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки.

Определянето на компетентни органи и на дати за ефективен обмен на информация е част от процедурата по изпълнението на двата многостранни международни акта, които дават възможност на България да участва в общата борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами.

МЗХ и френската Национална служба за земеделски и морски продукти ще сключат протокол за сътрудничество

Правителството одобри проект на Протокол за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните на България и Националната служба за земеделски и морски продукти на Франция. Протоколът ще бъде подписан от министъра на земеделието и храните Десислава Танева в рамките на посещението й на Международното селскостопанско изложение SIA 2016 в Париж в периода 3-5 март.

Сътрудничеството между двете страни в областта на земеделието е активно, но съществува потенциал за неговото разширяване. Подписването на Протокола ще има важна роля за разширяване на двустранните отношения в различни сектори на селското стопанство. То ще позволи продължаване на сътрудничеството в обмяната на експертен опит с цел подобряване на административните механизми по отношение подкрепата на износа на земеделски стоки, обмен на опит в изпълнението на оперативните програми и експертна подкрепа в областта на административната организация по региони на Разплащателна агенция за земеделския отрасъл в България.

Правителството предлага промени
в Закона за съдебната власт


Пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота при широка представителност, ясни условия и тайно гласуване, а решенията за назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати да се вземат самостоятелно от колегията на съдиите и колегията на прокурорите и следователите при условия на явен вот и без „въздържал се”. Това са част от промени на Закона за съдебната власт, приети днес с решение на Министерски съвет, и предложени за одобрение от Народното събрание.

Предвидените в законопроекта промени са съобразени с приетите изменения в Конституцията и изпълняват основните мерки, записани в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. Новите текстове отразяват и препоръките и стандартите на Съвета на Европа и Европейския съюз по отношение на организацията на съдебната власт и независимостта на съда. Те имат за цел да осигурят статута на ВСС като независим и ефективен орган, гарантиращ прозрачни назначения в съдебната власт и ползващ се с доверието на обществото и на съдиите, прокурорите и следователите. Промяната в структурата и организацията на ВСС е в изпълнение на препоръките на Венецианската комисия и Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа и укрепва независимостта на съдебната власт, като не допуска членовете на ВСС, които представляват прокурорите и следователите, да участват в решаването на кадрови и дисциплинарни въпроси на съдиите и обратното.

Законопроектът ограничава възможността за влияние от страна на парламентарно представените политически партии върху кадровите решения и вот на колегията на съдиите и колегията на прокурорите и следователите във ВСС, чрез въвеждане на квалифицирано мнозинство от 8 гласа за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Прозрачността на вземаните решения от двете колегии и Пленума се гарантират чрез провеждането на явен вот и недопускането на въздържане при гласуването.

В компетентността на Пленума на ВСС остава решаването на общите за съдебната система въпроси като бюджет, годишни доклади за дейността и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, както и други въпроси от обща компетентност.

Детайлно се урежда начинът на избор на членове за ВСС от квотата на Народното събрание (6 за съдийската колегия), (5 за колегията на прокурорите и следователите), както и от професионалната квота на съдиите (6), следователите (1) и прокурорите (4).

Новите текстове изискват при номинирането на кандидати за членове на съвета от депутати задължително да се посочва за коя от двете колегии се предлага конкретният кандидат. Те трябва да са магистрати, хабилитирани учени по правни науки, адвокати или представители на друга правна професия с доказани професионални и морални качества. Гаранция за избора на професионалисти с безспорен авторитет е заложеното изискване за тях да са гласували не по-малко от 2/3 от народните представители.

За членовете на ВСС от професионалната квота е предвиден пряк избор, при който всеки съдия, прокурор и следовател ще може да даде гласа си за предпочитан от него кандидат. В момента това е невъзможно, тъй като действащият закон е разписал, че изборът се извършва от делегатски събрания, на които един делегат представлява няколко свои колеги.

Проектът детайлно разписва сроковете за номинации и провеждането на изборите от професионалната квота в продължение на две последователни съботи и недели, като през първите два почивни дни да се определят членовете на избирателните комисии и да се изслушват кандидатите, а през вторите два – да се провеждат самите избори. За валиден ще се счита изборът, при който повече от половината от членовете в избирателните списъци са участвали в гласуването.

Подробно са уредени правилата за утвърждаването на образците и отпечатването на бюлетините, публичността на общото събрание, присъствието на наблюдатели във всички фази на изборния процес, както и определянето, обявяването и оспорването на резултатите от изборите. Освен гласуване с хартиени бюлетини, в преходните и заключителни разпоредби проектът предвижда и възможност за провеждане на вота по електронен път или с машинно гласуване.

В отговор на критиките в доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка за некачествено оценяване на работата на магистратите, проектът въвежда постоянни комисии по атестиране към всяка от двете колегии на ВСС. В тях е предвидено да участват действащи магистрати, избирани от Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и съответно – от Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Националната следствена служба.

Новите текстове изрично изключват възможността членовете на ВСС да получават допълнително възнаграждение за участието си в комисии към Съвета.

Във връзка с преминаването на управлението и стопанисването на имуществото на съдебната власт от Министерството на правосъдието към ВСС са направени необходимите промени в Глава двадесета, Раздел IV от Закона - „Управление на имуществото на съдебната власт“, а сроковете и реда за това са уредени в заключителните разпоредби на закона.


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2019    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS