Книга за гости Контакти E-вестник
ВАЛУТА
EUR EUR 1.9558 лв.
USD USD 1.6108 лв.
GBP GBP 2.2804 лв.
TRL TRL 0.1873 лв.
Начало Новини   Коментари   Архив
13 Юни 2021
НОВИНИ » Кърджали
Решения на Министерски съвет днес

Решения на Министерски съвет днес

16 Януари 2019

Над 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта през 2019 г.


Националният план за действие по заетостта през 2019 г. беше приет от Министерския съвет. В него се предвижда над 16 500 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 400 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Броят на лицата включени в обучение ще се увеличи с 820 души или със 7,7% в сравнение с 2018 г.

Предвидени са средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия. Финансирането на заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - 73 млн. лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2019 г. е 560 лева при пълен работен ден. От 400 на 450 лв. се увеличава месечната субсидия за трудово възнаграждение за нает безработен по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При наемане на безработен с висше образование субсидията ще е 500 лв.

От 2019 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ (от 600 лв. на 650 лв.), на младежките медиатори към общините (от 630 лв. на 680 лв.) и на психолозите и мениджърите на случай (от 650 лв. на 700 лв.). По-високи заплати ще получават и ромските медиатори със средно образование. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 на 600 лв. Възнагражденията на ромските медиатори с висше образование по програма „Активиране на неактивни лица“ ще се увеличат от 600 лв. на 650 лв.

Увеличават се средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места - от 500 лв. на 700 лв., както и ежедневните транспортни разходи свързани с обучението на безработните лица - от 10 лв. на 15 лв.

По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2019 г. работа да започнат 2000 безработни, а по проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 200 души.

В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки през 2019 г. се очаква безработицата да се понижи до 4.8 %.

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

Повишаването на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите между половете в заплащането и доходите са сред основните приоритети в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2019-2020 г., който беше одобрен от правителството. Сред останалите приоритетни области са борбата с насилието, основано на пола, защита и подкрепа на жертвите, както и насърчаването на равенството в процесите на взимане на решения.

Планирани са и мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца. Планът включва и дейности за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

Предвижда се да се проведат кампании за повишаване на чувствителността на обществото срещу насилието, основано на пола, и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

Одобрен е План за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

Правителството одобри План за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Документът е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси.

В Плана са включени 42 мерки от Плана за 2018 година, от които 37 неизпълнени в срок и пет със заложени срокове през 2019 г. Планът съдържа общо 270 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 85 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В Плана за действие за 2019 г. са включени 185 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2019 г. и до края на април 2020 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени; осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС; докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Включени са също 21 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 15 процедури за нарушение и 6 запитвания по Пилотния проект на ЕК.

През 2019 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

На днешното правителствено заседание беше приет и доклада за изпълнението на Плана за действие за 2018 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 31 декември 2018 година.

Планът съдържа общо 189 мерки, като от тях са изпълнени 145. Неизпълнените мерки са 44, от които 42 се прехвърлят в Плана за действие за 2019 г. Мерките, които не са изпълнени в срок са 37 и те са заложени за изпълнение до 31 януари 2019 г., а останалите пет са със заложени срокове през 2019 г. в Плана за 2018 г. Две мерки са с отпаднала необходимост от изпълнение. Процентът неизпълнение за 2018 г. е 20,6%.

От неизпълнените мерки общо 12 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. За да се подобри степента на транспониране на европейското законодателство и за изпълнение на ангажиментите на страната ни в срок, ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

Министерският съвет предлага промяна в името на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Министерският съвет предлага наименованието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, да се промени на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Преименуването е в знак на признание към делото на проф. Диамандиев и неговия принос за висшето училище, и е по предложение на Академичния съвет, като то не засяга статута и структурата на Академията.

Дейността на проф. Асен Диамандиев (1915 - 2009 г.) е свързана с културния живот на страната ни, той посвещава цялата си творческа кариера на музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. Като използва собствения си авторитет, през 1964 година осъществява замисъла си в Пловдив да се открие структура на висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично звено за обучение по музика. Академията в Пловдив започва съществуването си като Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители по музика в общообразователните училища към тогавашната Българска държавна консерватория в София от октомври 1964 г. През 1972 г. филиалът на Българската държавна консерватория се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт за подготовка на учители по пеене и музика и профил народно пеене и изучаване на народни инструменти. По-късно през 1995 г. става Академия за музикално и танцово изкуство, която през 2004 г. се преименува на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив.

Преименуването на висшето училище не изисква допълнителни финансови средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Правителството се разпореди с имоти

От публична държавна собственост на частна държавна собственост се променя статутът на имоти с предоставени права за управление на Министерство на отбраната. Това дава възможност с тях да се извършват разпоредителни действия - продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост. Поземлените имоти със сменен статут се намират в област София, община Столична и в област Пловдив, община Стамболийски.

На Националния Военноисторически музей се предоставя безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост, който се намира в област София, община Столична, район „Оборище“. Поземленият имот е необходим за осигуряване на достъп за влизане и излизане на автомобилна и едрогабаритна техника в района на музея.

Държавен имот с площ 17 924 кв. м, заедно с построените върху него седем сгради, намиращият се на ул. „Никола Мушанов“ № 147 в София придобива статут на имот - частна държавна собственост и безвъзмездно се прехвърля в собственост на Столична община за образователни дейности.

Маркетинг директор в международна верига за бързо хранене ще бъде почетен консул на България в гр. Турку, Финландия

Правителството назначава Иева Салмела за почетен консул на България в град Турку, Финландия, с консулски окръг, обхващащ съседните региони Варсинаис-Суоми и Сатакунта.

Иева Салмела е директор по развитие на международния бизнес и маркетинг в семейната компания „Хесбургер“, която развива дейност в ресторантьорския бранш, а от 2017 г. присъства и на българския пазар. Новият почетен консул на България има богат професионален опит в областта на маркетинговия мениджмънт, бизнес планирането и социалните медии.

Салмела има идеи за реализиране на различни проекти в страната ни и ще работи за подобряването на икономическите и бизнес отношения между България и Финландия.

България ще има почетен консул в Сплит

Министерският съвет прие решение за определяне на почетен консул на Република България със седалище в хърватския град Сплит.

Здравко Плазонич е ветеринарен лекар в гр. Солин и директор на компания за месни продукти в града. Той е финансирал изработването и поставянето на паметната плоча на Дубровнишката грамота на цар Иван Асен II, в гр. Дубровник, както и поставянето на паметната плоча на д-р Фран Гундрум - Ориовчанин в гр. Крижевци.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 22 януари в Брюксел, Белгия. Ще бъдат обменени мнения по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU, по прегледа на Европейската система за финансов надзор и по последващите действия от заседанието на Европейския Съвет през декември 2018 година. В рамките на дневния ред ще бъде представена работната програма на румънското председателство на Съвета на ЕС. Очаква се Съветът да одобри проекти на заключения на Съвета ЕКОФИН относно Годишния обзор на растежа и Доклада по механизма за ранно предупреждение за 2019 г., както и да одобри препоръката относно икономическата политика на еврозоната.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени и резултатите от проведеното на 19 декември в Брюксел заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ в част „Енергетика“. По време на дискусиите министрите обмениха мнения по енергийните аспекти от съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“. От австрийското председателство бе представена информация, свързана с актуалното състояние на преговорния процес по законодателните предложения, включени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Министрите бяха запознати и с доклад относно дискусиите по предложението за Механизъм за свързване на Европа.

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2019 - 2020 година

Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2019 - 2020 година. Основната цел на документа е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на Програмата - повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигането на тези цели през периода 2019-2020 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области. За всяка стратегическа цел и приоритет е дефиниран набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия напредък.

Предварителната оценка на въздействие от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани значителни дългосрочни ефекти. Към 2020 г. БВП би нараснал с 6,4%, ако планът за действие бъде реализиран с посочените като вече осигурени средства, и с 9,7%, ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за тяхното изпълнение средства. Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната, енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 г. износът на страната би нараснал съответно с 2 и 2,5%.

В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като по този начин се отчита напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области. Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, генерирани в резултат на направените в периода 2019- 2020 г. интервенции и тези ефекти се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).

Въвеждат се изискванията на Четвърти железопътен пакет в българското законодателство

Кабинетът ще предложи на Народното събрание промени в Закона за железопътния транспорт. С предложените промени се цели въвеждане на приложимото законодателство на Европейския съюз, прието с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г. Той включва пет нормативни акта, условно разделени на т. нар. „Технически стълб“ и „Пазарен (политически) стълб“. Чрез промените ще бъде доизградено и подобрено функционирането на единното европейско железопътно пространство.

Чрез транспонирането на изискванията на директивите от т.нар. „Технически стълб“ се разпределят функциите и се уреждат взаимоотношенията между Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) и Националния орган за безопасност – ИА „Железопътна администрация“ (ИАЖА).

Втората група промени са свързани с въвеждането на изискванията от т. нар. „Пазарен стълб“. С тях ще се прецизират разпоредбите относно гарантиране на независимостта на управителя на инфраструктура, както и утвърждаването на пълното отваряне на пазара за железопътни услуги. Освен това се разширяват правомощията на Регулаторния орган ИАЖА да упражнява контрол по своя инициатива или вследствие на жалба от заявители. За пълното прилагане на изискванията на директивите се предвижда изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове.

Одобрено е провеждането на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната

Правителството прие Решение за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната.

Изготвянето на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната е не само нормативна изискване според Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и на Закона за отбраната, а и необходимост, определена от промените в средата за сигурност, от членството на страната ни в НАТО и ЕС и като цяло от новите измерения и параметри на политиката за национална сигурност.

Последният стратегически преглед на отбраната е осъществен през 2003 г. През 2012 г. бе представена Бяла книга за отбраната. На 30 септември 2015 г. Министерският съвет одобри „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“. Приети са редица други документи за повишаване на нивото на защита на националната сигурност и националните интереси като цяло и в частност - на отбранителните способности на страната ни.

Провеждането на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната като единна дейност ще даде възможност да се представи цялостното състояние на националната сигурност, да бъдат очертани перспективите за нейното развитие и определени задачите за държавните органи.

Консулствата ни минават на гъвкаво работно време според нуждите на сънародниците ни
в съответната държава


Правителството прие решение, с което дава възможност за гъвкавост на приемното време на консулските служби в чужбина съобразно нуждите на българските общности и спецификите в съответната държава. Промяната е и с оглед на нарасналия брой пребиваващи в чужбина наши сънародници.

При необходимост министърът на външните работи ще разпорежда удължаване или намаляване на приемното време на задграничните ни представителства. Това ще се прави с оглед особеностите във всяка държава. Такива например са наличието на визов режим, сезонната натовареност, броят български граждани в съответната страна и съществуването на историческа българска диаспора там.

Промяната се извършва с изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване и е част от последователните усилия на правителството за облекчаване на контакта между администрацията и гражданите.

5 лева такса за заверка с „апостил“ ще събират областните администрации

Таксата, която ще се събира от областните администрации за заверка с „апостил“, ще бъде в размер на 5 лева. Това се предвижда с приетите от правителството промени на нормативни актове на Министерския съвет като допълнителна мярка за намаляване на административната тежест за гражданите.

С изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Закон за изменение и допълнение, ДВ, бр. 45 от 2018 г.) бяха създадени предпоставки за реформа при извършването на заверки с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации, в рамките на правителствения приоритет за намаляване на административната тежест и оптимизиране на административните услуги.

Правителството одобри мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.

Правителството прие интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.

2019-а година се обявява за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. Фокус се поставя върху ролята на семейната среда като фактор за рисково поведение на пътя.

Одобрени са и мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Те са в изпълнение на т. 3 от Протокол № 36 на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. и представляват възлагане на отговорните институции да осъществят координирани действия в указаните им срокове за постигане на целите, заложени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.

Правителството определи ново възнаграждение на изпълнителния директор на НАП

Министерският съвет реши да бъде увеличена основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) Галя Димитрова на 5 000 лева. При формиране на основната месечна заплата е отчетен водещият принос на изпълнителния директор за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2018 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги.
Увеличението е свързано и с повишаването на разходите за персонал в бюджетните организации, считано от 01.01.2019 година.

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта.

Измененията са свързани с новия Закон за физическото възпитание и спорта, в сила от 18.01.2019 г. и с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина на осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, в сила от 01.01.2019 г.

Предлага се промяна в структурата, числеността и наименованията на структурни звена на министерството с цел ефективност и ефикасност в изпълнение на дейностите в администрацията.


Други новини от категорията


 КОМЕНТАРИ КЪМ НОВИНАТА 
   НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР
Име/Фамилия*
Текст*:  
* Максимален брой символи: 1600
Security Code*
 
  * За написаните коментари собственика на сайта не носи отговорност!
  ВАЖНО: Няма да бъдат толерирани нецензурни коментари, расистки изказвания и обидни мнения. Те ще бъдат премахвани.


« Назад

РЕКЛАМАAll Rights Reserved © 2006-2021    "СЕНИ МЕДИЯ" ЕООД - КЪРДЖАЛИ   e-mail: kardjalinews.media@gmail.com   Webdesign: SWS