Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд на 2100 потребители до края на 2023 годинаВторник, 22 Ноември 2022

Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд на 2100 потребители до края на 2023 година

Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Кърджали” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Стойността на проектното предложение е в размер на 2 405491,20 лева.

            Срокът за изпълнение на проекта е от  01.10.2022 г. до 31.12.2023 г., вкл.

Проектът се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд се предоставя в работните дни от месеца. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

           Целева група за предоставяне на топъл обяд са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  -Кърджали.

 

Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/ от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

  • Домашен социален патронаж–Кърджали, гр.Кърджали, ул.„Миньорска“№1, ет.3, стая 314
  • Община Кърджали, гр.Кърджали, бул.”България” №41, ст.113 и 107
  • и в Кметствата по населените места.

Телефони за информация:

тел. 0361/ 6 45 42 -  Домашен социален патронаж – Кърджали

тел. 0361/6 73 87, 0361/6 73 86  – Дирекция „Хуманитарни дейности”


ДРУГИ НОВИНИ