Emirler Köyü’nde 163 Yıl Öncesinden Bir Osmanlı Padişahı Fermanı BulunduÇarşamba, 22 Mayıs 2024

Emirler Köyü’nde 163 Yıl Öncesinden Bir Osmanlı Padişahı Fermanı Bulundu

Kırcaali ili, Kirkovo (Kızılagaç) ilçesine bağlı Dobromirtsi (Emirler) köyünden 1278 hicri - 1861 miladi yılına ait (tam 163 yıl önce) bir Osmanlı fermanını sizlerle paylaşıyoruz.

Ferman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 32. Padişahı olan Sultan Abdülazîz'e ait, onun tuğrâsını (imzasını) taşıyor ve o zamanlar Gümülcine kazasına bağlı Emirler köyüne Hasan bin Mahmud'un imam olarak bizatihi Sultan Abdulaziz tarafından ta'yinini konu ediyor.

Tam 163 yıl önce! Koca bir tarih geçmiş. Fermanda tayininin bahsi geçen zat Hasan bin Mahmud, şu an Kirkovo (Kızılağaç) HÖH İlçe Teşkilatı Başkanı Ercan Fırıncı beyin büyük dedesi oluyor.

 Bu değerli tarihi vesikayı ve bilgiyi bizimle paylaşmalarından dolayı çok teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine esenlikler diliyoruz!

-----------------------------------------------------------

Tugra

Abdülaziz Han bin Mahmud el-Muzaffer Dâimâ

Nisân-1 serif-i âlisân-1 sâmi mekân-1 sultâni ve

tugrâ-y1 garrâ-y1 cihân-sitân-1 hâkâni hükmü oldur ki,

1277 senesi Zilhiccesinin 17. günü taht-1 âli-

baht-1 Osmani üzere cülûs-1 hümayûn-1 meymenet-

makrûnum vaki olub umûmen tecdid-i berevât

olunmak kâide-i meriyye-i saltanat-1 seniyyeden

bulunduguna binaen Nezâret-i Evkâf-1 Hümayûn-1

mülûkâneme mülhak Gümülcine Kazasina tâbi

Bölücek Karyesinde vâkî Emir Mahallesi nden

ashâb-1 hayrattan Seyyid Hüseyin Câmi-i Serîfi

Vakfindan olmak üzere yevmi bes akçe vazîfe ile

imâmet ve hitâbet cihetlerinden hitâbet ciheti

mutasarifi isbu râfi-i tevkî-i refiu's-sân-i hâkân

Hasan bin Mahmûd'un yedinde olan atik berât

bi't-takdim tecdidi recâ olunmaktan nâsi kuyûda

mürâcaat olundukda cihet-i mezkûre 1152 senesi

Sevvâlül-Mükerremin'in evâhiri târihiyle mûmâ-

ileyhin el-yevm uhdesinde oldugundan kaydi ve atik

berâti mûcebince tecdiden berât-i sâhânem itâ

olunmak babinda sâdir olan fermân-1 âlisânim vechile

tecdiden bu berât-s humayûnumu verdim ve

buyurdum ki mûmâ-ileyh uslûb-i sâbik üzere

sâlifetü'z-zikr hakkâniyet cihetine

vazîfe-i

kadîmesiyle mutasarif olub edâ-y hidmet

olunduktan sonra isbu berât-i sâhâneme mugâyir

tasarrufu umûruna turuk-1 hardan müdâhale

olunmaya, söyle bileler, alâmet-i serifeme i'timâd

kilalar. Tahriren fi'l-yevmi't-tâsi' vel-isrin min sehri

Sa bân li-sene semân ve seb'în ve mieteyn ve elf.

[20 Saban 1278/20 Subat 1862]

Be Mahrûse-i Konstantiniyye

Evkâf-1 hümâyûn hazine-i celilesine mahsus berât-1 âlisan


DİĞER HABERLER