Türkiye, yurt dışındaki Türklerin sorunları için özel kurum oluşturduPazartesi, 28 Şubat 2011

Türkiye, yurt dışındaki Türklerin sorunları için özel kurum oluşturdu Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ‘'Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'' kurdu. Bu konuda kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bu topluluklara yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla ‘'Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'' kurdu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlık, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve soydaş ve akraba toplulukların yanı sıra, AB çerçevesindeki projeler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye'de eğitim görmesi uygun görülenlerle uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamayı da amaçlıyor. Başkanlık teşkilatı, Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığından oluşuyor. Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların ve Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlananların Türkiye ile sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu daire başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların, bulundukları toplumda kanuni haklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaları yürütecek ve ayrıca ayrımcılık, asimilasyon, yabancı düşmanlığına karşı korunmaları için faaliyette bulunarak aynı amaç için çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULU

Başkanlığın çalışma alanında görev yapmak üzere ‘'Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu'' da oluşturulacak. Bu kurul, başbakan veya ilgili bakanın başkanlığında, başkan, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az genel müdür düzeyindeki temsilcileri, Diyanet İşleri Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, TRT Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, TOBB temsilcisi ve yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerin başkonsolosluklarına veya başkanlığa, yönetmelikte belirtilen şartlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından başkanın teklifi ve Başbakan oluruyla dört yıllığına seçilecek kişilerden oluşacak. Kurula yurt dışından seçilecek üyeler için son başvuru tarihi 25 Mart 2011.

Kurula, Başbakan tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilecek. Başbakan, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilecek. Kurul kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilecek. Kurulun görevleri ise şöyle sıralandı:

-Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak.
-Yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirmek.
-Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri tespit etmek.
-Yurt dışında yaşayan vatandaşların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu da soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadi ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlayacak ve görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirleyecek. Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu ise öğrenim görmek üzere, Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere ilişkin genel politikaları belirleyecek. 


DİĞER HABERLER