VII. DİL, KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİCumartesi, 25 Şubat 2023

VII. DİL, KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

Bulgaristan genelinde Türk kültürü, sanatı ve Türk dili ile ilgili faaliyet sürdüren Sivil Toplum kuruluşları, kültür ve sanat camiası temsilcileri, akademisiynler ile Bulgaristan Başmüftülüğü temsilcileri, Bulgaristan'daki Türklerin kültürel, eğitim, sosyal, dini vb. menfaatlerini korumak, savunmak ve Türk toplumunu ilgilendiren önemli konularda bilgilendirme faaliyetleri organize etmek, sosyal, kültürel, eğitim, dini vb. konularında hizmet amacı güden kuruluşların çabalarını birleştirmek, aralarında işbirliği kurmak, deneyim alış verişinde bulunmak ve faaliyetlerini üst seviyede organize etmek misyonuyla 24-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Burgas şehrinde 110 temsilci bir araya gelerek "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı VII. Çalıştayını düzenlemişlerdir.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük'ün katkılarıyla, T.C. Sofya Büyükelçisi Sayın Aylin Sekizkök ve T.C. Burgas Başkonsolosu Sayın Senem Güzel’in katılımıyla düzenlenen Çalıştay'da ülke çapından çok sayıda şair, yazar, ressam ve Türk aydınları da yer almıştır. Çalıştay çerçevesinde, “Bulgaristan Türk Akademisiynleri ve Akademik Çalışmaları”, “Bulgaristan’daki Türk Azınlığının Dili, Dini, Sanat Hayatı ve Türkçe Basınının Durumu”,

“Bulgaristan Türkleri Etnik ve Kültürel Kimliğinin Korunması ile Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşları, Kültür Evlerive Belediye Çocuk Merkezlerinin Rolü”  konuları ele alınmış, toplam 14 bildiri sunulmuştur. 

Çalıştay’ın sonunda, aşağıda yer alan hususlar, Çalıştayın sonuçları olarak tespit edilmiştir:

• Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi, içinde yaşadıkları Devletin siyasal ve sosyal istikrarına katkıda bulunacaktır. 

• Bir bütün olarak toplumsal gelişme içinde ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir yapıda bütünleyici bir parça olarak ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin hakları korunmalı, kendi öz kültürünü yaşatmasına ve geliştirimesine imkan verilmeli, destek sağlanmalıdır.

• Bulgaristan’daki Türk toplumu ve Sivil Toplum Kuruluşları, kültürümüzün ve sanatımızın engin hoşgörüsünü vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, farklı inanç ve kültürlere hoşgörüyle yaklaşılmasına inanan bir dünya görüşüne sahiptir. Aynı zamanda bu hoşgörünün karşılıklı olabilmesi için gereken haklı mücadelede öncü bir rol de üstlenmelidir.

• Derneklerimizin temel amacı Bulgaristan'daki Türk halkına, genç nesillerimize sosyal-kültürel, eğitim, iş ve toplumsal bütün konularda hizmet etmek, öncülük yapmak ve bu alanlarda eşit haklar mücadelesi vererek, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı koymaktır.

• Derneklerimiz bu bağlamda, ortak çalışmalar ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunarak, karşılaşılan olumsuzlukları demokratik ve hukuk normları çerçevesinde çözüm yollarına başvurmalıdır.

• İnsanın kimliğini koruyabilmesinin en önemli yolu kendi ana dilini korumasıdır. Ana dili sayesinde insan, maddi ve manevi her türlü birikimini geçmişten bugüne, bugünden yarınlara aktarılabilir. Bu yüzden toplumdaki her ferdin kendi ana dilini doğru öğrenmesi ve yerli yerinde kullanması önemlidir.

• Kültür ve tarih bakımından ortak yönleri zayıflayan insanların kendilerini ait hissedecekleri bir kimlikleri de olmayacağından yalnızlığına ve çaresizliğine mahkûm olacaktır. Dilin eksik ya da sorunlu kullanılışı milli kimliğin diğer egemen kültürler karşısında asimile olmasını kolaylaştırmasına ve sonraki nesillerin kendilerine özgüven duymasını da engellemesine yol açması kuvvetle muhtemeldir. Dili korumak milleti korumak anlamına da geldiği için doğru dil politikaları ile bilinçlendirilmiş toplumlar geleceğin inşasında, kendi kişisel kodları ve yerelden evrensel hale getirdikleri değerleri ile var olurlar. Bu durum da beraberinde bütünleşmiş ve hep beraber refah seviyesi yüksek bir toplumun meydana gelmesini sağlayacaktır.


Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri, Sanat ve Edebiyat Camiası Temsilcileri

Çalıştay Düznleme Kurulu


DİĞER HABERLER