1892 YILINDA KIRCAALİ KAZASIPazartesi, 13 Ağustos 2007

1892 YILINDA KIRCAALİ KAZASIİbrahim BALTALI Kırcaali Kasabası, Edirne'ye 24 saat uzaklıkta ve Doğu Rumeli hududunda olup, hududunun uzunluğu 10 ve genişliği beş saattir.
Merkez kazadan başlayarak, imtiyaz hattında bulunan Osmanlı Beşeler Köyü'ne kadar 25, ordan da hudut boyunca gidilerek, adı geçen hattın son bulduğu Rika Deresi'ne kadar 120 ki toplam uzunluğu 145 kilometrelik yer Doğu Rumeli sınırına isabet eder.
Kırcaali kasabası, H: 765 / M: 1363/64 senesinde feth olunup, o sırada, yakında bulunan köy yandığından, yine yakındaki Kırcaali adlı kişinin yardımıyla bir köy kurulup, halk yerleştirilmiştir.
Sonradan bu ad ile hükümet merkezi olmuş, işgalden sonra Doğu Rumeli Vilâyeti içinde kalmış ise de, sonradan Edirne Vilayetine bağlanmıştır.
Ahalisinin tümü İslâm olup, erkek ve kadın 34801 nüfusu vardır.
Kaza içinde; 6 mahalle ve 103 köyde 6412 ev vardır. Kasabadaki câmi, hayır sahiplerinden Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Belediye dairesinin 38200 kuruş yıllık geliri ve 25000 kuruş gideri vardır.
Bir hükümet konağı, üç kışla, bir hastane, bir depo, bir telgrafhane, beş çeşme, altı çanak çömlek ve taş ocağı vardır.
Tarımda toprak verimi orta derecede olup, başlıca buğday, arpa, kızılca, çavdar, mısır, burçak, fasulye, nohut, mercimek ekilir.
Tütünleri rejiye tabi olmayıp, Feragiler, Osman Beşeler, Şehir, Çamdere, Gönülmezler köylerinde bir senede 50.000 kıye elde edilir. Bunun, 30.000'i dışta, 20.000'i içte harcanır.
Selmeler tepesi'nde, Işıklar ile Gönülmezler köyleri arasında, Cenevezler tarafından yer altında yapılmış, iki kapı ve girişli eski eser vardır. Ferailer tepesinde bir kale vardır.

Kaynak: Dağdevirenzâde Mustafa Şevket Bay'in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları / Dr. Ratip Kazancıgil, Öğr.Gör. Nilüfer Gökçe / Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları No: 41.

Araştırmacı - Yazar İBRAHİM BALTALI / RODOP Rüzgârı Dergisi / Gümülcine

YAZARIN DİĞER YAZILARI