En büyük hedef: Allah'ın Sevgisine nail olmakSalı, 26 Mart 2013

En büyük hedef: Allah’ın Sevgisine nail olmakBeyhan MEHMET Muhterem Din Kardeşlerim,
Dinimizin öğrettiği en büyük hedef "Allah'ın rıza ve sevgisidir". Gayba (1) inan mü'minler, Yüce Allah'ın Şedidu'z-Zuhur (2) olduğunu bilirler, evsafıyla (vasıfları ve yarattıklarıyla) (Allah'ın) varlık, birlik (3) ve büyüklüğünü görürler. Evreni aheng içinde, planlı-programlı yaratan, kainatı ve içinde bütün varlığı var eden, insanı eşrefi mahlukat kılarak bir çok nimetler (4) sunan, onu başıboş değil de bir gaye üzerine yaratan (5), mes'uliyet ve mutluluğunu kitap ve peygamberler göndermek suretiyle bildiren Yüce Allah'tır.

Gören gözümüzü, işiten kulağımızı, sağlıklı bedenimizi ve sahip olduğumuz her şeylerimizi veren, bizi emanetçi kılan, varlıkta şükürle, yoklukta sabırla sınayan,bütün varlığı insanın hizmetine musahhar (6) kılan O'dur (Celle Celaluhu).

Zayıf yaratılan insanın macerası anne karnında başlar (7). Kendisine "sen anne karnında kalmayacaksın, belli bir süre sonrasında dünya denilen bir gezegene ulaşacaksın, beslenmen de annenin yedikleri ile değil de kendi zevkinle olacak" ... denseydi anne karnını göz önünde bulundurarak cevap verecek olan yavru muhtemelen "hadi oradan, öyle bir hayat mı olur" cevabını verirdi. Ve bugün yeryüzü macerası sürdüren insana bizzat Yüce Allah " yeryüzü hayatı geçicidir, ahiret yurdu ise hayırlı ve bakidir"(8) buyurarak, insanın dünya ve ahiret bütünlüğüne riayet etmesi gerektiğini mülahaza ediyoruz.

İnsanı yaratan, şerefli kılan, rızaklandıran, vedud ismiyle sevip-sevilmesini sağlayan (evliliği peygamber sünneti kılan ),böylelikle neslin devamını bahşeden, " varlık ve yokluğu, yaşam ve ölümü" bir imtihan vesilesi kılan O'dur ( Celle Celalühu).

Bundan dolayı insan: Fikir (9),Zikir (10) ve Şükür (11) ile Yüce Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ve dinimiz tarafından öğretilen en büyük hedefe peygamberimizi tanımak ve ittiba etmek suretiyle ulaşabileceğini, kur'ani ifadeyle " eğer Allah'ı seviyorsanız, Hz. Muhammed'e uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın" (12) hakikatine mazhar olur.

İnsanı yarat Allah, elbet ki Onun heves ve arzularını bilir! (13), mutluluğa ulaşması ve hayatını tanzim etmesi için de Kur'anı göndermiştir.(14)
Bu realiteyi takdir eden onurlu insan "İlim(15), iman, salih amel ve ihsan ilişkisine dikkat ederek, ahlakı hamidiye nail olmuş olur.(16)

Aciz olarak yaratılan insan, acziyetini idrak ederek alemlerin rabbine sığınır. Neylerse mevlam güzel eyler bilincine nail olur. Bu şuur ve haz sahibini: motiveli, saygın, dengeli, tutarlı ve mütevazi olmasını sağlar.

İnsanda Fıtri olan Allah Sevgisi, ilim ile iman'a, yansıma olarak ibadet ve güzel ahlak'a, buna mukabil ecir ve mükâfat ise " Allah'ın rızası ve cennet"e,
dünyada iyilik- ahirette de iyilik ve hasene arzusuyla rota belirlenmiş olur.
Mevlam imanımızı kamil, amelimizi salih, dualarımızı kabul eylesin. Rızasıyla cennet halkından kılsın.

Kalbi dilek ve dualarla

Beyhan MEHMET / Kırcaali Müftüsü


Kaynakça ve açıklama

1.Gayb: Bakara 3 - Onlar gayba inanırlar (Allah'ı görmedikleri halde inanırlar), namazı kılarlar, verdiğimiz rızık ve servetlerinden infak ederler.
2.Şedidu'z-Zuhur - Şiddetli görünüm, görme özelliği sınırlı yaratılan insan Yüce Allah'I efsafı ile görür. Güneş ışınları vardır ancak hararetli günlerinde başını kaldırıp bakamaz insan. Yüce Allah'ı yarattığı evrene, tabiata, hayvanat ve nebatata...bakarak varlığını ...
3.Allah Birdir - "Tevhid" - Eşi ve benzeri yoktur.
4. "Allah'ın sizlere bahşettiği nimetleri saymakla bitiremezsiniz" - Nahl 18
5.Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım Zariyat 56
6.Musahhar - insanın hizmetine verildi her şeyler ( nebatat ve hayvanat) helal daire içinde faydalanır onlardan.
7.Kirli bir suyu- vasıta kılarak insan değerini ortaya çıkaran Allah! İbret gözüyle müteala edilmesi gereklidir
8.Kıyamet 16-17
9.Fikir - İnsanın Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını ibret gözüyle düşünmesidir.
10.Zikir - Yüce Allah'ı anması, tespih etmesi. En güzel zikir Kur'an-ı Kerimdir. Ve kelime-i tevhiddir
11. Şükür - Müslüman'ın bilinçli olması - Yüce Allah'ın lütfettiği nimetlere minnettar olması, ibadet ve vaatle şükretmesidir.
12.Ali İmran /31
13.Kaf 16
14.Bakara 2
15.Size iki emanet bırakıyorum onlara sıkıca sarılırsanız sizi dalalet bulmaz, (dünyaya olması gerekli değerden fazla vermezsiniz- başınız ağarmaz) onlar Allah'ın kitabı kuran ve peygamberin sözleri hadislerdir. Diğer bir ifadeyle islam düşünce ve gündemi Kur'an ve sünnet ışığında oluşturma bilinci.
16.Sevgili peygamberimiz "Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyuruyor.

YAZARIN DİĞER YAZILARI